Čistý prostor
Objekt
Křesťanský festival „Pod jedním nebem“

Společná práce se Zdeňkem Svejkovským. Za použití standardních zábran jsme vyhradili prostor v přístupové chodbě. Vyhrazený prostor návštěvníci i pořadatelé po celou dobu festivalu obcházeli a nikdo se nepokusil nesmyslně umístěnou zábranu odstranit, či zjistit příčinu jejího umístění. Vyhrazený prostor zůstal po celou dobu nedotčen.
Clean space
Object
The Christian festival "Under the same sky"

The joint work with Zdenek Svejkovsky. Using the standard barrier we set aside space in the access corridor. Visitors and organizers throughout the festival walked around this dedicated space and no one tried to remove absurdly placed barrier or determine the cause of its location. Dedicated space had remained untouched